RIJEKE HRVATSKE

RIJEKE HRVATSKE

strelicanovosti Aluvijalna ravnica
Rijeke najčešće izviru u jednoj glavnoj točki (izvoru ili vrelu), ili pak nastaju spajanjem više izvora odnosno pritoka, kao, na primjer, Dragonja i Dobra. U krškom području karakteristični su snažni izvori u obliku jezeraca. Tako između ostalih izviru Una, Kupica, Slunjčica i Cetina. Planinske rječice ponekad imaju pad nadmorske visine od desetak i više metara po kilometru, poput donjeg toka Kamačnika, dok kod nizinskih sporih rijeka, kao što je Bosut, taj pad iznosi svega nekoliko centimetara po kilometru. Mnogi faktori, poput sedrenih barijera u naših rijeka, remete taj prosjek.

Tok rijeke se može podijeliti na gornji, srednji i donji dio. Kako je Hrvatska mala zemlja, velike europske rijeke poput Drave i Dunava protječu unutar njenih administrativnih granica samo srednjim, odnosno donjim dijelom svojega toka. Jedan od rijetkih primjera rijeke koja cijelim tokom protječe kroz Hrvatsku jest rijeka Kupa. Gornji tok karakteriziraju brzaci preko kojih se rijeka ruši kanjonom. Erozijom u planinskim ili krškim područjima rijeka urezuje kanjone ili stvara doline.

Srednji tok iz kanjona postupno prelazi u riječnu dolinu. Sediment postaje pretežak, te se taloži se u koritu - nastaju šljunčani, pješčani ili muljeviti sprudovi. Mnoge veće rijeke imaju isprepletene rukavce. Konačno, u nizinama rijeka ulazi u donji tok i teče širokom poplavnom ravnicom. Tok se račva u rukavce i vijuga meandrima, a rijeka stvara poplavnu nizinu (aluvijalna ravnica): široki pojas nataloženog riječnog sedimenta s obiju strana rijeke. U donjem toku širine rijeka mogu doseći i po nekoliko stotina metara, kao u slučaju Dunava.

Konačno, svaka rijeka ima svoj kraj. Neke se ulijevaju u drugu rijeku, neke u more, dok rijetko nestaju u kopnu; u Hrvatskoj je ovdje riječ o ponornicama poput Gacke ili Like. Ponekad nestaju samo prividno jer se vraćaju natrag, bilo kao ista rijeka (npr. Dobra ponire u Ogulinu, a opet izvire kod Gojaka) bilo kao druga rijeka (npr. Jesenica ponire u podnožju Male Kapele i opet izvire, ali kao Slunjčica kod Slunja).
  Kanjon Krke Luka Nizinska rijeka Obilježja krških rijeka
NASLOVNICA| POVEZNICE| MAPA WEBA| KONTAKT| DOKUMENTI| WALLPAPERS Izrada: kosinus.hr (c) 2011. Sva prava pridržana.